Schoolgids

Waarom een schoolgids voor ouders?

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap heeft aan alle scholen voor primair onderwijs de opdracht gegeven een schoolgids te schrijven, zodat ouders of verzorgers van leerplichtige kinderen bewust voor de beste school voor hun kind kunnen kiezen.

Daarnaast vindt u in de schoolgids alle informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, die voor u en uw kind van belang is. Wij hopen dat u de schoolgids met plezier en belangstelling zult lezen en dat u vooral de bijlage het gehele schooljaar goed bewaard. Dit laatste vooral wat betreft de data van vakanties en andere afspraken.

Klik hier om de schoolgids 2020-2021 te downloaden

Errata Schoolgids

In de schoolgids staat vermeld, dat er op 11 januari 2020 een Studiedag voor het team staat gepland. Deze komt helaas te vervallen en deze dag geldt dan ook als een gewone schooldag. Alle kinderen zijn dus NIET vrij op deze dag.

In de schoolgids die uw kind heeft meegekregen staat op blz. 41 abusievelijk vermeld dat de studiedag van 5 maart op een maandag valt; dit moet natuurlijk zijn vrijdag. Bij de kalendermaand maart verderop in het boekje, staat dat wel goed aangegeven.

Zoals u bekend, bestaat de oudergeleding van onze M.R. uit 4 ouders; de naam van het 4e lid, mw. Abida Tahier, is per abuis niet in opgenomen (zie blz. 46 2e alinea). De oudergeleding ziet er namelijk als volgt uit: mw. Samira Chtatou (in plaats van Chtatav), mw. Firdes Yesil Demir, mw. Nurten Kilic en mw. Abida Tahier.

Onze excuses hiervoor.

Wanneer u denkt uw kind of kinderen aan te melden bij de OBS De Voorsprong kunt u contact opnemen met de administratie.
Wij plannen dan een geschikt moment voor een persoonlijk gesprek en zo mogelijk een rondleiding door het schoolgebouw.

De schoolgids wordt aan het begin van ieder schooljaar bijgesteld en voorzien van nieuwe informatie. Wanneer u iets mist in de schoolgids of vindt dat bepaalde zaken anders verantwoord dienen te worden, dan ontvangen wij graag uw reactie. In de volgende schoolgids kunnen wij hier dan rekening mee houden.