MR vergadering 5

Notulen M.R.-vergadering  5 Voorzitter: Deborah
Datum: dinsdag 23 jan. 2018 Notulant: Bahar
Aanvang: 15.45u  
Afwezig: Firdes Yesil
Agendapunten
 
 1.Opening

Deborah opent de vergadering.

 
 2.Antislipmat

De ouders zijn tevreden over de antislipmat.

3. Notulen vorige vergadering (van vergadering 3)

Deze zijn goedgekeurd.

Chanderdath stuurt een mail naar de GMR betreffende het stukje over adviesrecht van de MR tijdens een sollicitatieprocedure van een directielid.

4. Post

Geen

 5.Mededelingen

 • Verbetering verkeersveiligheid (oudergeleding)

We krijgen zeer waarschijnlijk veranderingen in de wijk rondom de school.

Er komt een

 • wegmarkering: Schoolzone;
 • tijdelijke elektrische snelheidsbord met smiley;
 • 2 x een bord met de tekst Let op, Schoolzone!;
 • misschien een zebrapad erbij. Dit is nog in afwachting.

Dit moet nog door een instantie (bij verkeer) vastgesteld worden.

De gemeente heeft aangegeven dat ze verder wil meedenken over het verkeer rondom school. De gemeente komt met een aanbod om verkeerslessen te geven op school (geheel gratis).

Dit moet nog besproken worden met Mirjam Valkenhoff.

 • Samira heeft een gesprek gevoerd met Sven Mittertreiner( beleidsmedewerker verkeer)
 • We krijgen de notulen van het gevoerde gesprek.
 • uitnodiging achterbanavond op 23 maart

Deborah en Samira gaan hieraan deelnemen.

 • info stemming jaartaakmodellen. We moeten samen met de directie een dag vaststellen, wanneer de stemming kan plaatsvinden. In de commissie moet er 1 MR lid zitten (Chanderdath), 1 directielid (Michiel) en 1 personeelslid. Deze commissie bereidt de stemming voor. Chanderdath zal namens de MR zitting nemen in die commissie en zal de stemming initiëren.
 • Ouderraad

Er zou een stukje in de nieuwsbrief komen.

Samira gaat met Mirjam V. een takenlijst ouderraad bespreken.

 
6. Wat ter tafel komt/rondvraag

 • jaarplan M.R.

Deborah vraagt aan Michiel wanneer de jaarbegroting beoordeeld moet worden.

Het protocol toetsen gaan wij als MR doorlezen en dan onze bevindingen bespreken op dinsdag 6 februari.

7. Sluiting
Data volgende vergaderingen:
– donderdag 15 februari 2018

– dinsdag 13 maart 2018

– dinsdag 10 april 2018

– dinsdag 22 mei 2018

– dinsdag 12 juni 2018