MR vergadering 2

Notulen M.R.-vergadering 2 Datum: dinsdag: 24 nov. 2017
Voorzitter: Deborah Notulant: Deborah
Aanvang: 15.45 uur.  
 
Aanwezig:

Oudergeleding: Nuran Demirtas en Nurcan Kilic

Personeelsgeleding: Deborah en Chanderdath

 
1.Opening.

Deborah opent de vergadering.

Deborah vertelt dat Firdes Yesil zich heeft afgemeld wegens familieomstandigheden

De notulen van 12 september 2017 worden goedgekeurd.

 
2. Directie.

Klassenfoto’s.

Fabian zal klassenfoto’s maken.

Antislipmat.

Er zijn offertes aangevraagd door Michiel.

Vertrektijd collega’s op dagen waarop leerlingen eerder vrij zijn.

Deborah sprak na de vergadering nog even met de directie over het eerder naar huis gaan van personeelsleden op dagen waarop kinderen eerder vrij zijn.  Dit punt was in ons vorige gesprek met de directie reeds aan de orde gekomen, maar we hadden nog geen uitsluitsel gekregen. Naar aanleiding van dat overleg schreef Michiel daarover in de W.I.P. van 27-10-2017 (zie hiervoor onderaan de notulen).

3. Mededelingen.

  • Procedure benoeming directie.

Omdat we niet zeker weten of de procedure rond de benoeming van de directie optimaal is, zou Deborah nagaan of dit het geval is. Het lijkt niet het geval te zijn. Om dit zeker te weten zal ze dit navragen als ze op 1 en 15 november een MR cursus volgt. Daarna zal worden besloten of we hierover contact opnemen met de Haagse scholen. Dit met als doel om bij een volgende sollicitatieprocedure benoeming directie de MR een grotere stem te laten hebben.

  • Jaartaakmodel.

Er komt een dame van de Aob om het team te informeren op 15 november. Er zijn helaas wat dubbele afspraken gemaakt. Deborah zal proberen de hierdoor ontstane problemen op te lossen. (Dit lukt haar door de ontvangst van de dame aan Chanderdath over te dragen. Zij zal er dan zelf niet bij zijn. Een andere afspraak blijkt bij nader inzien niet op deze datum te vallen).

  • Verkeersveiligheid.

Deborah belde een dag na de vergadering met Samira.

Samira vertelt dat de brief over verkeersveiligheid al de deur uit is. Ze heeft nog geen reactie ontvangen. Samira vertelt dat een antwoord waarschijnlijk aan de school zal worden gericht. Deborah vraagt Nejla een eventueel antwoord aan haar door te geven.

  • Ouderraad.

Nurcan heeft de belangstelling voor een ouderraad gepeild tijdens koffie-ochtenden. Deze is er wel. Deborah vertelde dat het niet de bedoeling is te helpen met didactische activiteiten, maar meer met hand en spandiensten, zoals het helpen versieren en weer opruimen van de hal. Nurcan zegt toe adressen van ouders, die inderdaad willen helpen, te verzamelen.

Overleg directie.

Wip

Op welke dagen mag ik eerder naar huis?

Op verzoek van de (P)MR hier een bericht over deze vraag.

Uitgangspunt is niet dat op dit soort dagen ( sportdag, schoolreis, Sinterklaas, Koningsspelen) perse tot de eindtijd op school gewerkt moet worden, maar wel dat er zodanig met elkaar rekening gehouden wordt, dat niet de één precies op de toegestane tijd verdwijnt, terwijl anderen nog met een hoop (na)werk / opruimen (hal e.d.) blijven zitten. Solidariteit in het team rond dit onderwerp blijft van belang.

Principe bij afspraken hierover was, dat je tot in elk geval een uur na lestijd op school bent (lange dagen tot 16.30 u. en woensdag tot 14.00 u.) Wat mij betreft blijft dat zo, ook op dagen dat kinderen bijvoorbeeld om 2 uur naar huis gaan (schoolgids blz. 33). Dan is onze eindtijd 15.00 u.

Is alles eerder klaar (ook bij je collega’s) en hebben we het met z’n allen voor die dag gehad dan is eerder weggaan geen probleem. Ik wil wel dat ieder zich in die gevallen even afmeldt.

  • Klassenfoto’s

Ook sprak Deborah met Michiel over de klassenfoto’s (zie de notulen van onze eerste vergadering).

Besloten werd dat er klassenfoto’s zullen worden gemaakt door Fabian van elke klas. Deze foto’s zullen zonder kosten aan de ouders worden gegeven. Michiel zal dit verder met Fabian regelen.

  • De ouderraad

Michiel wil graag alle ouders informeren over een te vormen ouderraad. Hij neemt dat op zich. Het moet wel duidelijker worden wat de rol van deze ouderraad zal zijn.

Datum komende vergadering:

dinsdag 14 november 2017