MR vergadering 1

Notulen M.R.-vergadering  1 Voorzitter: Deborah
Datum: dinsdag 12 sept. 2017 Notulant: Chanderdath
Aanvang: 15.45u  
 
Aanwezig:

Oudergeleding: mw. Nuran Demirtas, mw. Nurcan Kiliç, mw. Demir Firdes Yesil en mw. Samira Chtatau

Personeelsgeleding: Deborah en Chanderdath

 
Agendapunten
 
1.Opening

Deborah opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Afgesproken wordt dat Deborah en Chanderdath om en om gaan notuleren, zolang Riet en Bahar afwezig zijn.

Deborah vertelt even hoe zij voorzitter van de M.R. is geworden.

 
2. Directie

Had geen mededelingen en was dus niet aanwezig.

 
3. Mededelingen M.R.

Deborah deelt mee dat:

 • zoals bekend Michiel nu officieel onze nieuwe schooldirecteur is geworden (ze bedankt de ouder die in de sollicitatiecommissie zat voor haar bijdrage);
 • ze in november a.s. een eendaagse basiscursus M.R. gaat volgen.

 T.a.v. de verkeersveiligheid (oudergeleding): de brief die de ouders zouden schrijven is nog niet gemaakt; ze gaan dit binnen een maand doen.

 

 • Normjaartaak en vertrektijd personeelsleden op dagen waarop de kinderen eerder vrij zijn:

deze punten zal de personeelsgeleding na de vergadering met Michiel bespreken, omdat ze betrekking hebben op het personeel en niet op de ouders; hiervoor is de aanwezigheid van de ouders ook niet nodig.

 
4. Wat ter tafel komt/rondvraag

*langdurige afwezigheid M.R.-leden personeelsgeleding (Riet en Bahar).

Deborah geeft de redenen van de aanwezigheid van Riet en Bahar door aan de ouders:

 • Riet is om medische reden langdurig afwezig
 • Bahar is i.v.m. ouderschapsverlof voorlopig afwezig; in november is ze terug.

*plasgedrag kinderen

ondanks het stuk van de oudergeleding in de nieuwsbrief over het plasgedrag van de kinderen op school is er hierin niet veel verbetering geconstateerd.

* hygiëne in school

veel ouders hebben aan de oudergeleding doorgegeven dat ze de hygiëne in school niet voldoende vinden.

*komt er nog een ouderraad?

-dit punt wordt besproken in de teamvergadering; nagegaan zal worden waar er een behoefte aan is; er moet een takenomschrijving komen; dan moeten we nagaan hoeveel ouders we nodig hebben; de ouders willen weten wat ze wel mogen en wat niet.

*klassenfoto’s

er zouden klassenfoto’s gemaakt worden i.p.v. schoolfoto’s; de ouders vinden het jammer dat dit niet is gebeurd.

 
5. Sluiting: 16.45u
Vervolg vergadering;

1 ouder van de ouderraad en de personeelsgeleding met Michiel:

*Punten ouderraad

 • Gang bij de keuken

Kan er een antislipmat aangebracht worden in dat deel van de keukengang dat een beetje schuin loopt? (onlangs is daar een kind uitgegleden en op zijn hoofd terechtgekomen).

Michiel gaat na hoe dit probleem verholpen kan worden.

 • Koffieochtend

Kan de koffieochtend voor de ouders terug (om de ouderbetrokkenheid te vergroten)?

Michiel ziet er geen meerwaarde in; bovendien, de animo van de ouders is voor veel dingen die voorheen plaatsvonden (z.a. cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten) afgenomen.

 • Klapdeur

Kan er iets aan de klapdeur naast de personeelskamer gedaan worden om de zicht aan de andere kant te verruimen? Michiel: helaas niet, omdat ze zo zijn ontworpen i.v.m. brandveiligheidseisen.

 • Hygiëne toiletten

Kan de hygiëne in de toiletten verbeterd worden?

Michiel: dit hangt af van het plasgedrag van de kinderen; dit punt zal weer onder de aandacht van de kinderen gebracht worden.

*Punten personeelsgeleding

 • Vertrektijd teamleden

De M.R. heeft graag dat er een eind gemaakt wordt aan de onduidelijkheid die onder de collega’s steeds heerst m.b.t. hun vertrektijd op dagen, waarop de kinderen eerder vrij zijn (z.a. sportdag en schoolreisdag). Michiel zal een lijst maken.

 • Normjaartaak: overlegmodel

Deborah had iemand van de bond al uitgenodigd om het team voor te lichten over de jaartaakmodellen; nu gebleken is dat het overlegmodel alleen ingevoerd kan worden met toepassing van de art. 2.12, 2.13 en 2.14 van de cao, heeft het bestuur om eventuele juridische procedures te vermijden, besloten om de plannen m.b.t. de pilot te laten vervallen. Deborah zou toch nog op zoek gaan naar meer informatie. Inmiddels heeft ze bij de Haagse scholen geïnformeerd. Zij vonden dat we goed bezig waren en zo door kunnen gaan. Die persoon komt dus 1 keer langs voor informatieverstrekking aan het hele team.

Volgens Michiel zijn er scholen die het overlegmodel al hanteren; misschien kan het team na het verkrijgen van de informatie een verantwoord besluit nemen.

Deborah geeft aan dat ze nog zal nagaan of de mogelijkheid bestaat dat collega’s bepaalde werkzaamheden na sluiting van de school thuis kunnen uitvoeren i.p.v. op school.

 • Procedure benoeming directie

Deborah zal nagaan of de procedure bij de benoeming van de directie wel goed was; de M.R. had ook een rol van de personeelsgeleding in verwacht.

 
Sluiting gesprek met Michiel: 17.35u
Datum volgende vergadering: dinsdag 24 oktober