MR

Op iedere school is een medezeggenschapsraad.
De MR bestaat uit onderwijsgevend personeel en ouders. Ze adviseert en bespreekt schoolse zaken met de directie. In veel gevallen zullen beslissingen betreffende schoolse zaken niet buiten de medezeggenschapsraad om genomen kunnen worden. Zij vergaderen één keer in de maand. De agenda’s en verslagen van deze vergaderingen zijn terug te vinden op onze website. U kunt indien gewenst ook agendapunten doorgeven aan de MR.

Leden medezeggenschapsraad OBS De Voorsprong:

  • personeel: juf Evita, juf Gülbahar en meester Chanderdath
  • ouders: mw. Samira Chtatav, mw. Firdes Yesil Demir en mw. Nurcan Kilic.

Elke ouder die interesse heeft, mag bij een MR-vergadering aanwezig zijn. Wilt u zich opgeven voor de MR neemt u dan contact op met één van MR-leden.

De Voorsprong is onderdeel van Stichting De Haagse Scholen (DHS), een stichting die meer dan vijftig openbare basisscholen in Den Haag omvat. Al deze scholen hebben samen ook een medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die gaat over alle zaken die op bovenschools niveau spelen. Veel beleid wordt gemaakt voor alle scholen van DHS (en besproken in de GMR) voordat er keuzes op schoolniveau kunnen worden gemaakt (die worden besproken in de MR).

De leden van alle MR’en kiezen de leden van de GMR, die ook voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel bestaat.

Translate »