Inschrijfprocedure

Veel informatie is terug te vinden op de speciale website van de Gemeente Den Haag, zie: uw kind aanmelden op de basisschool.

Als u uw kind bij onze school wilt aanmelden kunt u daarvoor een afspraak maken met onze collega van de schooladministratie, juf Nejla.
U kunt uw kind vanaf 3 jaar aanmelden. Aanmelden bij onze school betekent ‘bijna’ altijd dat uw kind ook wordt toegelaten. Is dit namelijk niet het geval zullen wij hierover met u in gesprek gaan en u ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte oplossing. Wanneer de ouders (op afspraak) komen om hun kind in te schrijven, wordt hen gevraagd een kopie te geven van het verzekeringspasje c.q. het identiteitsbewijs van het kind, in verband met het verplicht op te geven Burger Servicenummer (BSN).
Woont u (nog niet) in Den Haag, maar u wilt uw kind wel op onze school aanmelden, dan vragen wij u in elk geval om het burger servicenummer van uw kind.

Tijdens de inschrijving worden er allerlei vragen gesteld, waaronder ook over de eventuele voorgeschiedenis van het kind, indien er bijvoorbeeld sprake is van doorstroming vanuit een andere school. Is dit het geval, dan nemen wij altijd contact op met de vorige school en verzoeken hen om een Onderwijskundig Rapport toe te sturen. De administratie noteert de contactgegevens en kijkt samen met de Intern Begeleider (IB-er) /oudercoördinator of er sprake is van NT-2 problematiek d.m.v. de volgende criteria:
– als de leerling ouder is dan 5 jaar en korter dan 1 jaar in Nederland is (nieuwkomer)
of
– als de leerling geen voorschool heeft gehad en het Nederlands nog niet beheerst dan verwijzen we de ouders naar andere onderwijsmogelijkheden zoals een neveninstroomgroep, een taalklas of een schakelklas.

Verder dient er ook een ouderverklaring te worden ingevuld, waarbij beide ouders verklaren welke schoolopleiding zijzelf en in welk land hebben gevolgd. Als er geen plaatsingsruimte is op de Voorsprong dan komt de leerling op de wachtlijst. Op de wachtlijst hebben de broertjes/zusjes van onze leerlingen en de leerlingen uit de directe omgeving voorrang op andere kinderen.
Als er plaatsingsruimte is dan vullen de ouders (zo nodig met hulp van de administratie) het aanmeldingsformulier in. Ouders krijgen altijd een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier. De IB-er ontvangt z.s.m. een kopie en de fase van toelating en plaatsing van 6-10 weken gaat in. Op onze school geven we passend onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de
mogelijkheden en talenten (de onderwijsbehoeften) van de leerlingen.

U ontvangt van ons altijd een brief ter bevestiging van uw aanmelding. Aanmelding betekent niet automatisch dat uw kind ook wordt toegelaten (zie hierna). De procedure staat uitgebreid beschreven in een protocol en is kort samengevat als volgt:
1. Brief Voorlopige Toelating
2. Ouders tekenen toestemming overdracht gegevens
3. Intakegesprek (binnen 1 week door IB-er) met vastlegging van dit gesprek.
Indien nodig toestemming MDO (Multi Disciplinair Overleg), dan 3a en 3b en 3c:
3a. Brief van verlenging onderzoekstermijn indien nodig
3b. Intern overleg MDO
3c. Brief voorlopige plaatsing.
4. Brief Definitieve Plaatsing of afwijzing. In geval van afwijzing staat in de brief
de reden en wordt bezwaarmogelijkheid aangegeven.

Translate »