Verlof

In de Wet (art. 41 WPO, art. 46 WEC) staat het als volgt beschreven:

Artikel 41. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs.
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.

2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

Bureau Leerplicht van de gemeente Den Haag controleert op scholen de naleving van de Leerplichtwet. De school kan op een willekeurig moment in dat kader bezocht worden. Tijdens zo’n controle wordt gekeken of de verzuimregistratie van de school voldoet, of ongeoorloofd verzuim wordt gemeld, of op verzoeken voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek juist wordt beslist en of de school verzuimbeleid heeft geformuleerd. Afgelopen schooljaar hebben medewerkers van het Bureau Leerplicht van de Gemeente Den Haag meerdere malen in dit kader de school bezocht.

Op de Voorsprong houden wij ons aan de volgende afspraken:

De religieuze feestdagen (bijv. Suiker- en Offerfeest, Divali) buiten de reguliere vakanties geven het recht op 1 vrije dag. Eén week voor zo’n feestdag vraagt u het verlof aan bij de administratie; u krijgt dan van school wel/niet toestemming voor een vrije dag voor uw kind. Wilt u buiten de reguliere vakanties toch verlof dan moet u hier een geldige en aantoonbare reden voor hebben. Alleen in dat geval krijgt u schriftelijke toestemming van de directie. Verzuimt uw kind zonder schriftelijke toestemming van de directie dan wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

In een aantal gevallen mag de directie geen toestemming geven en kan de aanvraag voor verlof enkel door de leerplichtambtenaar worden toegekend. Als u het niet eens bent met een uitspraak van de directie met betrekking tot uw verlofaanvraag kunt u bezwaar indienen bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag.

Als u meer informatie wilt hebben over verlof dan kunt u alles lezen in de folder “Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof” van Leerplicht Den Haag.

U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar van Bureau Leerplicht. (tel.) 070-353 54 54

Translate »