LKP

OBS De Voorsprong is sinds 2011 een Leerkansenprofielschool. In 2020 heeft er met ondersteuning van SBB Den Haag een herijking plaatsgevonden van de ambitie, doelstellingen en de kwaliteitscriteria. In dit richtsnoer wordt deze herijking uitgewerkt.

Activiteiten herijking
– Enquête onder groepsleerkrachten.
– Ambitiesessie met de LKP-werkgroep.
– Bespreking in plenaire vergadering.

Ambitie LKP
Onze ambitie met LKP is om de onderwijsachterstanden van kinderen te verkleinen en de ontwikkelingskansen te vergroten. Hiervoor willen we de taalvaardigheid van leerlingen verbeteren en hen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Merkbare doelstellingen LKP
De taalvaardigheid van de leerlingen verbeteren.
– De woordenschat van de leerlingen neemt toe, door het gebruik van vaktaal bij LKP-vakken.
– De praktische taalvaardigheid van de leerlingen neemt toe doordat leerlingen de
in de klassensituatie aangeboden theoretische vaardigheden in de LKP-vakken
praktisch moeten toepassen.
– De kwaliteit van het taalonderwijs in de klassensituatie neemt toe doordat
leerkrachten binnen het leerstofaanbod meer tijd hebben voor verdieping,
verbreding en herhaling van taalonderwijs (en rekenen).

2020-2021
– De kwaliteit van het taalonderwijs in de klassensituatie neemt toe doordat
leerkrachten gezamenlijk werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.
– Het aantal uren taalonderwijs neemt met 6 uur toe in verhouding tot het
reguliere taalaanbod.
De leerlingen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontdekken en te
ontplooien.
– Kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontplooien in alle ontwikkelgebieden; cognitieve, creatieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.

Kwaliteitscriteria voor LKP.
1. In alle LKP-lessen is er altijd sprake van een expliciet taalaanbod.
Voor alle LKP-vakgebieden is er een lijst met vaktaalwoorden die leerlingen
tijden de LKP aangeboden krijgen.
In de klas leren kinderen expliciet taal aan, die zij tijdens LKP-lessen impliciet moeten toepassen.
2. Het LKP-aanbod heeft een duidelijke focus.
Het LKP-aanbod is gericht op taal- en talentontwikkeling. Daarvoor zijn er vier LKP-domeinen.
I. Wetenschap en Techniek.
II. Burgerschap en sociale ontwikkeling.
III. Kunst en cultuur.
IV. Motoriek.
3. Er is een structurele koppeling tussen het reguliere curriculum en LKP.
De LKP-coördinator is op de hoogte van de inhoud van de lessen/het onderwijs en deelt deze inhoud met de LKP docenten. De LKP docenten verwerken deze inhoud in het LKP-aanbod. LKP docenten leggen hun voorbereiding aan de LKP-coördinator voor.
Vier keer per jaar is er een gezamenlijk voorbereidingsmoment met LKP docenten en groepsleerkrachten onder leiding van de LKP-coördinator.
4. Er is overdracht tussen groepsleerkrachten en LKP docenten omtrent orde verstorend gedrag.
Als er orde verstorend gedrag plaatsvindt, bespreekt de betreffende LKPdocent dit met het betrokken kind en de groepsleerkracht en brengt de LKPcoördinator op de hoogte van het orde verstorende gedrag van het kind.
5. Groepsleerkrachten zijn op de hoogte van de resultaten van LKP.
Vakdocenten geven twee keer per jaar een beoordeling aan elke leerling. Deze beoordeling verwerkt de groepsleerkracht in het leerlingrapport.
6. De dagplanning van LKP is erop gericht dat leerkrachten gezamenlijk
voldoende (extra) tijd hebben om kwalitatief hoog onderwijs voor te bereiden en te evalueren, dat de aandachtboog van leerlingen niet overbelast raakt en dat er voldoende kwalitatieve docenten voor LKP beschikbaar zijn.
7. Alle LKP docenten functioneren pedagogisch en didactisch (minimaal)
voldoende volgens de normen van de school. Om de kwaliteit van de LKP-lessen en docenten te waarborgen vinden er structurele observaties plaats door de LKP-coördinator en leden van de schooldirectie.
Vakken die in het schooljaar 2020-2021 tijdens de LKP-lessen gegeven zullen
worden, zijn: yoga, ICT, algemene muziekleer, percussie, afvaljuf, (vecht) sport, EHBO, dans, burgerschapskunde, muziek (ukelele spelen, gitaar spelen en singersongwriting), boekenclub, techniek, robotica, taal en reken gezelschapspelletjes, koor, tekenen, drama en stop motion filmpjes maken.

Voor een korte impressie, bekijk ons promofilmpje.

Translate »